Betalings- en facturatievoorwaarden

Deze facturatie- en betalingsvoorwaarden maken integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden van Design Oostende bvba met ondernemingsnummer BE0881.880.448 en maatschappelijke zetel te Koninginnenlaan 52, 8400 Oostende, hierna ‘DO’. Ondervermelde bepalingen werden hieruit exact en integraal overgenomen. De volledige Algemene Voorwaarden zijn raadpleegbaar via de DO Websites https://www.designoostende.be en https://artoostende.be.

Facturatiegegevens

§1 De persoon of onderneming die een bestelling plaatst, wordt beschouwd als de Klant die borg staat voor de betaling van de factuur, zelfs wanneer de factuur op naam van een derde partij opgemaakt en verzonden dient te worden.

§2 Via de Klantendienst kan de Klant een overzicht van bestellingen, betalingen en (on)betaalde facturen opvragen dat via e-mail aan de Klant wordt bezorgd.

Betaaltermijn

§1 De geldende betaaltermijnen en -voorwaarden worden bij aanvang van de Overeenkomst door DO aan de Klant gecommuniceerd. Tenzij expliciet anders overeengekomen, geldt dat:

 • de volledige koopsom voor Goederen die de Klant zelf afhaalt, op het moment van afhaling betaald moet worden;
 • goederen die DO bij de Klant levert, dienen minstens 5 kalenderdagen voor de geplande levering betaald te zijn;
 • indien bestelde Goederen in meerdere keren worden geleverd, om welke reden dan ook, minstens de prijs van de alsdan geleverde Goederen onmiddellijk betaald dient te worden;
 • de Klant kan niet beslissen om pas tot betaling over te gaan nadat alle deelleveringen werden verricht.

In bepaalde gevallen kan een uitgestelde betaling na ontvangst factuur worden toegestaan, al dan niet met voorschot- of deelbetalingen. In dergelijk geval wordt de uiterste betaaldatum uitdrukkelijk op de verkoopdocumenten vermeld en worden reeds betaalde voorschot- of deelbetalingen in mindering gebracht op het verschuldigde saldo.

§2 Een factuur wordt pas als voldaan beschouwd indien het volledige factuurbedrag op de bankrekening van DO werd ontvangen.

Betaalwijze

§1 Betalingen aan DO gebeuren:

 • per overschrijving op ING rekening BE06 3850 2154 9322 (BIC: BBRUBEBB);
 • online via Visa, MasterCard, American Express of overschrijving;
 • via automatische bankdomiciliëring waartoe de Klant een mandaat ondertekent;
 • via vouchers of geschenkbonnen waarbij de waarde van de bon in mindering wordt gebracht op het verschuldigde bedrag;
 • cash (max. €3.000), waarbij DO een schriftelijke ontvangstbevestiging met datum en vermelding van het betaalde bedrag overhandigt.

§2 Online betalingen worden via een beveiligde SSL-verbinding overgemaakt aan betaalprovider ‘Wordline SIPS’ die alle betaalgegevens versleutelt. Kritische betaalgegevens van de Klant worden niet opgeslagen bij DO of haar website(s).

§3 De Klant dient te verifiëren dat een online betaling correct werd uitgevoerd en gedebiteerd van diens rekening. DO is niet aansprakelijk voor online betalingen die niet succesvol werden afgerond.

Voorschot

§1 Een voorschotbetaling impliceert de onherroepelijke aanvaarding van de Voorwaarden en het daarin opgenomen annulatiebeleid door de Klant.

§2 Tenzij anders vermeld, dient DO voorschotbedragen binnen de 8 kalenderdagen na de besteldatum te ontvangen.

§3 Een bestelling is pas definitief en Goederen worden enkel doorbesteld bij de Fabrikant nadat de voorschotbetaling werd ontvangen. DO neemt vervolgens contact op met de Klant om verdere afspraken over levering en/of plaatsing te maken. Indien het voorschot niet binnen de vermelde termijn werd ontvangen, heeft DO het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden zonder de Klant enige vorm van schadevergoeding verschuldigd te zijn.

§4 Indien er twijfel ontstaat over de solvabiliteit van de Klant of voorgaande betalingen laattijdig werden uitgevoerd, behoudt DO zich het recht voor om een (hoger) voorschotbedrag of een contante betaling voor de totale koopsom te eisen.

Insolventierisico

§1 De Klant verbindt zich ertoe DO onmiddellijk te verwittigen in geval van insolventierisico’s zoals, doch niet beperkt tot, schuldbemiddeling, Wet Continuïteit Ondernemingen, vrijwillige vereffening, curatele, beslaglegging, faillissement, overlijden, en andere scenario’s die betalingen aan DO in welke mate ook kunnen beïnvloeden, opschorten of verhinderen. Daarbij bezorgt de Klant eveneens de nodige contactgegevens van eventueel betrokken derden.

Factuurinvordering bij laattijdige betalingen

§1 Bij laattijdige betaling mag DO lopende bestellingen en leveringen uitstellen of annuleren zonder deze handeling mag gezien worden als een weigering tot verkoop.

§2 Wanneer de Klant de gemaakte betaalafspraken niet respecteert, om welke reden dan ook, start DO ook een invorderingsproces. De factuurinvordering kan daarbij worden uitgevoerd door een aangestelde derde partij aan wie DO de hiervoor benodigde klantgegevens overmaakt. De Klant blijft in elk geval gehouden tot een volledige vergoeding van buitengerechtelijke en eventuele gerechtelijke incassokosten.

§3 Factuurinvordering bij consumenten cfr. Boek XIX WER

Bij overschrijding van een afgesproken betaaltermijn verstuurt DO eerst een gratis betaalherinnering naar de Klant met een termijn van 14 kalenderdagen om de verschuldigde betaling te voldoen. De termijn van 14 dagen start op de kalenderdag volgend op de verzenddatum van deze herinnering via e-mail op de derde werkdag na verzending per post. Bij overschrijding van de termijn worden van rechtswege volgende invorderingskosten opeisbaar:

Verwijlinteresten volgens art. 5 Wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties:
https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_Diensten/algemene_administraties/thesaurie/rentevoet_betalingsachterstand_handelstransacties.

Eenmalig forfaitair schadebeding:

 • €20 voor schuldvorderingen kleiner of gelijk aan €150;
 • €30 + 10% op het openstaande bedrag in de schijf tussen €150,01 en €500;
 • €65 + 5% op het openstaande bedrag in de schijf tussen €500,01 met een maximum van €2.000.

Forfaitaire aanmaankost van €7,50 per brief plus portkosten, voor elke brief vanaf de vierde aanmaning per jaar, in geval van recurrente Diensten of leveringen.

De Klant heeft het recht om bijkomende informatie over facturen op te vragen, om facturen te betwisten of om een afbetalingsplan aan te vragen. De Klant dient dergelijke vragen schriftelijk, gemotiveerd en binnen de 14 kalenderdagen aan DO te bezorgen. De Klant is verplicht om eventuele schuldbemiddeling te melden, waarna DO of de door haar aangestelde schuldinvorderaars de invorderingsprocedure tijdelijk opschorten op conform de termijnen in Boek XIX van het Wetboek Economisch Recht.

§4 Factuurinvordering bij ondernemingen

Voor facturen aan ondernemingen gelden de wettelijke bepalingen inzake factuurinvordering bij handelstransacties, inclusief de bepalingen over verschuldigde interesten volgens art. 5. Wet betalingsachterstand dd. 02/08/2002. Bij laattijdige of onvolledige betaling geldt dat er vanaf de vervaldatum van de factuur, van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding geldt over het verschuldigde bedrag. Dit schadebeding bedraagt 10% van de hoofdsom met een minimum van €40, verhoogd met forfaitaire administratiekosten ten bedrage van €12 en nogmaals verhoogd met eventuele bank-, port- en/of transactiekosten (voor zover die van toepassing zijn) en desgevallende rechtsplegingvergoeding.

Terugbetalingen

§1 Indien de Klant recht heeft op een terugbetaling, om welke reden dan ook, betaalt DO de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij dit technisch niet mogelijk is of als de Klant uitdrukkelijk andere betaalinformatie doorgeeft. Voor dergelijke terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.

§2 Op (terug)betalingen tussen partijen zijn nooit bankkosten of interesten verschuldigd.

Wederkerigheidsbeding

§1 Conform art. VI.83 WER. 17° heeft de Klant-Consument recht op gelijkwaardige vergoeding als DO haar verbintenissen niet nakomt. Indien DO en de Klant-Consument elkaar enige vergoeding of terugbetaling verschuldigd zijn, gelden de in de Voorwaarden vermelde bedragen voor beide partijen.

Geschillen en toepasselijk recht

§1 Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering wanneer de dwingende bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht voor consumenten spelen en een ander recht aanwijzen. Bij gerechtelijke geschillen zijn de (Belgische) rechtbanken van de zetel van DO bevoegd behalve wanneer de dwingende bepalingen inzake rechtsmacht voor consumentenovereenkomsten van toepassing zijn. Dan zijn de rechtbanken bevoegd zoals aangewezen door het internationale privaatrecht. De Klant kan zich ook wenden tot het ODR-platform voor online geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL.

§2 Het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

§3 De Klant aanvaardt dat zowel analoge als elektronische communicaties, back-ups en camerabeelden als bewijsvoering kunnen dienen.