Algemene voorwaarden

1. Partijen

Design Oostende bvba met ondernemingsnummer BE 0881.880.448 en maatschappelijke zetel te Koninginnenlaan 52, 8400 Oostende, hierna ‘DO’

en

elke natuurlijke persoon of onderneming in wiens opdracht DO diensten of goederen levert en/of plaatst, al dan niet voor de daadwerkelijke begunstigde ervan, hierna ‘Klant’.

2. Definities

‘Voorwaarden’: Alle hieronder vermelde bepalingen, inclusief bijlagen en de desgevallend afzonderlijk weergegeven ‘Facturatie- en betalingsvoorwaarden’ en ‘Plaatsingsvoorschriften’ die hier integraal deel van uitmaken.

‘Goederen’: de Goederen die DO aanbiedt, uitleent, verhuurt, plaatst en/of verkoopt, zoals doch niet beperkt tot: maatmeubilair, (design)meubels, decoratie- en geschenkartikelen, kunstwerken,…

‘Outletartikelen’: een selectie Goederen die DO aanbiedt, zoals bijvoorbeeld einde-reeks-artikelen, beurs- en showroommodellen en afgeprijsde artikelen, al dan niet in nieuwstaat, en beschouwd dienen te worden als een tijdelijke aanbieding onder specifieke voorwaarden.

‘Diensten’: Elke vorm van dienstverlening die DO aan de Klant levert zoals, doch niet beperkt tot, interieurontwerp, adviesverlening, homestyling, totaalinrichting, renovatiewerken en levering van Goederen met of zonder montage/plaatsing ervan alsook alle administratieve, boekhoudkundige en promotionele processen daartoe.

‘Showroom’: Elke vestiging uitgebaat door DO, waar de Klant Goederen kan bekijken, en/of aankopen en/of afhalen en van waaruit DO Diensten aan de Klant aanbiedt, waaronder de vaste showroomlocaties:

 • DO SHOWROOM: Koninginnelaan 52, 8400 Oostende
 • DOK INTERIOR CONCEPTS: Hendrik Baelskaai 8, 8400 Oostende (Oosteroever)

‘Depot’: De magazijnen en locaties waar DO Goederen opslaat of bewaart.

‘Fabrikant’: Elke onderneming, persoon, kunstenaar/artiest die Goederen ontwikkelt, aanbiedt of produceert, al dan niet in opdracht van DO, en die DO verkoopt, plaatst of gebruikt.

‘Klantendienst’: de dienst waartoe de Klant vragen, meldingen en klachten dient te richten via info@designoostende.be of +32 59 80 10 20.

‘Website’: De informatieve en e-commerce Websites https://www.designoostende.be en https://artoostende.be alsook elk alternatief domein daarvoor, uitgebaat door DO.

‘Email’: Elk e-mailadres waarmee DO communiceert waaronder het algemene e-mailadres van de Klantendienst info@designoostende.be.

3. Geldigheid, toepassing, kennisname en aanvaarding

§1 Deze Voorwaarden gelden voor elke Overeenkomst met DO in de ruimste zin van het woord. De uitvoering van de Overeenkomst gebeurt volgens ondervermelde bepalingen, tenzij partijen onderling afwijkende afspraken hebben gemaakt en ondertekend. In dergelijk geval primeren de Bijzondere Voorwaarden op de bepalingen van de Algemene Voorwaarden waarop zij betrekking hebben.

§2 De Voorwaarden van DO primeren op eventuele Voorwaarden van de Klant en bij vertalingen primeert steeds de Nederlandstalige versie.

§3 Hoewel DO zich inzet om onderling gemaakte afspraken of wijzigingen schriftelijk te bevestigen, erkent de Klant dat mondelinge of telefonische toezeggingen, opdrachtbevestigingen of bestellingen dezelfde waarde hebben als schriftelijke en bijgevolg als een Overeenkomst beschouwd worden. Bij verkopen op afstand via telefoon, e-mail of de Website erkent de Klant duidelijk ingelicht te zijn omtrent de prijs en aard van het aanbod, diens rechten, de inhoud van huidige Voorwaarden en het eventuele toepasbare herroepingsrecht.

§4 DO mag haar Voorwaarden en prijzen op elk moment wijzigen, doch niet in het nadeel van de verbonden Klant. DO zal de Klant tijdig en schriftelijk verwittigen van elke wijziging die de huidige of een toekomstige Overeenkomst kan beïnvloeden. Prijsaanpassingen ten gevolge van wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld verhoging van accijnzen) worden wel automatisch en onmiddellijk doorgevoerd.

§5 De Klant heeft meerdere mogelijkheden om kennis te nemen van deze Voorwaarden en ze zodoende te aanvaarden:

 • de Voorwaarden zijn vrij raadpleegbaar op de Website;
 • DO verwijst expliciet naar de Voorwaarden in verkoopdocumenten zoals offertes, orderbevestigingen en facturen en voegt deze waar mogelijk ook toe als bijlage;
 • online bestelprocessen vereisen een expliciete klikactie van de Klant ter aanvaarding van de Voorwaarden via een verplicht aan te klikken veld alvorens het bestelproces afgerond kan worden;
 • de Klant kan een kopie van de Voorwaarden aanvragen via de Klantendienst of persoonlijk in een Showroom waarna DO deze op duurzame drager (analoge afdruk of PDF) bezorgt.

§6 Als er bepalingen tegenstrijdig zouden zijn met eventuele Voorwaarden van de Klant, dan komen partijen overeen dat er over de tegenstrijdige bedingen onderhandeld wordt. De bijkomende, aangepaste of andersluidende afspraken die afwijken, hebben uitsluitend betrekking op de bepaling(en) waarvan zij afwijken. De overige blijven onverkort van toepassing. Indien een of meerdere bepalingen in strijd zouden zijn met de geldende wetgeving of nietig, dan heeft dit geen invloed op de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen. De ongeldige of nietige bepalingen dienen in dat geval gelezen te worden als een geldige bepaling waarvan het resultaat zo dicht mogelijk aanleunt bij het bedoelde resultaat van de ongeldige/nietige bepaling in kwestie.

§7 Elke overeenkomst met DO dient beschouwd te worden als een inspanningsverbintenis (i.e. geen resultaatsverbintenis) waarbij DO de overeenkomst naar best vermogen en volgens de gangbare praktijken in de sector uitvoert. DO engageert zich om het kwaliteitsniveau te bieden dat de Klant redelijkerwijs van DO mag verwachten.

Aanbod

4. Weergave en beschikbaarheid

§1 Het aanbod van DO omvat zowel Goederen die uit voorraad beschikbaar zijn, als Goederen die op maat geproduceerd of op aanvraag doorbesteld worden. In elk geval geldt het aanbod steeds zolang de voorraad strekt en kan DO niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-beschikbaar zijn van een artikel. In geval van onbeschikbaarheid zal DO de Klant zo snel mogelijk verwittigen en een minnelijke oplossing voorstellen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat DO de Klant een alternatief artikel aanbiedt dat wel beschikbaar is of dat de waarde van het reeds betaalde voorschot wordt omgezet naar een cadeaubon die de Klant op later tijdstip kan inwisselen.

§2 Het staat DO vrij om haar aanbod naar eigen goeddunken aan te passen, uit te breiden of in te trekken.

§3 Afwijkende voorwaarden, prijzen en/of geldigheidsduur voor promoties, tijdelijke acties, wedstrijden of Limited Edition artikelen worden expliciet bij de betrokken Goederen weergegeven.

Specifiek voor Outletartikelen geldt steeds dat:

 • Outletartikelen door de Klant afgehaald dienen te worden en dat levering aan huis, al dan niet met montage door DO, enkel mogelijk is mits meerprijs;
 • Outletartikelen enkel gereserveerd en/of geleverd worden mits betaling van de volledige koopsom;
 • Outletartikelen niet worden teruggenomen en dat het herroepingsrecht hierop niet van toepassing is;
 • DO de beschikbaarheid niet kan garanderen, tenzij na reservatie, aangezien de voorraad beperkt is en onderhevig aan tussentijdse verkopen volgens het ‘eerst = eerst’ en ‘op = op‘ principe;
 • Outletartikelen worden aangekocht in de staat waarin ze bevinden, inclusief de eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken of schade, die DO evenwel naar best vermogen zal melden en/of documenteren. De Klant erkent de Goederen geïnspecteerd te hebben en de koop te aanvaarden.

§4 Elke weergave van het aanbod, ongeacht de vorm ervan, is illustratief bedoeld. Afbeeldingen, catalogi en materiaalmonsters kunnen verschillen van de werkelijkheid aangezien ze onder meer afhankelijk zijn van scherminstellingen op het toestel van de Klant , druktechnieken, kunstlicht, enz… Afbeeldingen kunnen eveneens elementen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen.

5. Oorsprong en authenticiteit

§1 DO streeft ernaar om voornamelijk exclusieve, originele en unieke Goederen aan te bieden. Voor dergelijke Goederen engageert DO zich om de authenticiteit of oorsprong van het Goed te staven, bijvoorbeeld via een echtheidscertificaat en/of in het artikel gegraveerde signatuur. Limited Edition Goederen worden eveneens voorzien van een unieke nummering. Eventuele stavingsdocumenten worden bij levering overhandigd.

6. Cadeaubonnen & vouchers

§1 Tenzij expliciet door de Klant aangevraagd én toegestaan door DO, geldt voor cadeaubonnen en vouchers, ongeacht hun vorm:

 • dat deze na bestelling in digitaal formaat aan de Klant worden bezorgd op het door de Klant opgegeven e-mailadres;
 • dat ze een beperkte geldigheidsduur hebben die expliciet op de bon vermeld is. Bij overschrijding van deze geldigheidsduur vervalt de geldigheid en waarde van de bon;
 • dat ze zijn niet inwisselbaar zijn voor geld;
 • dat de waarde van de cadeaubon verrekend wordt bij afronding van het (online)bestelproces of bij facturatie met het eventueel verschuldigde saldo.

Bestelproces

7. Prijzen en offertes

§1 Tenzij expliciet anders vermeld zijn alle prijzen die DO communiceert in euro, inclusief BTW en inclusief wettelijke taksen. Kortingen, promoties en bijzondere verkoopsvoorwaarden worden apart weergegeven.

§2 Prijzen worden tijdens de Overeenkomst niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Verhogingen van accijnzen, belastingen en andere heffingen van overheidswege worden integraal doorgerekend. DO mag haar prijzen wél jaarlijks aanpassen aan het wettelijke indexcijfer of volgens een desgevallend overeengekomen prijsherzieningsformule.

§3 DO baseert offertes steeds op informatie die de Klant verstrekt. Blijkt deze informatie onjuist, onvolledig of af te wijken van de realiteit, dan heeft DO het recht om de offerte aan te passen of in te trekken. DO is niet verantwoordelijk voor prijsaanpassingen, meerkosten of gevolgschade door onvolledige, onjuiste of misleidende informatie aangeleverd door de Klant. Offertes zijn steeds indicatief bedoeld, enkel prijzen vermeld op bestelbevestigingen en/of facturen zijn definitief.

8. Bestelbevestiging

§1 DO behoudt zich het recht voor om reserveringen of bestellingen al dan niet te aanvaarden of te weigeren, bijvoorbeeld als dergelijke aanvraag afkomstig is van een frauduleus lijkend profiel of van een Klant waarmee DO een geschil heeft.

§2 Bestellingen zijn enkel geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard en bevestigd werden door DO en van zodra de afgesproken (voorschot)betaling werd ontvangen. Bij online bestelprocessen wordt eerst een bestelbevestiging op het scherm van de gebruiker weergegeven waarna ook een bestelbevestiging naar de Klant wordt verzonden op het door de Klant opgegeven e-mailadres.

§3 DO kan de effectieve ontvangst van een bestelbevestiging door de Klant omwille van technologische redenen nooit 100% garanderen. De Klant kan bijvoorbeeld een foutief (e-mail)adres hebben opgegeven. Het niet ontvangen van een bevestiging of herinnering door de Klant kan in geen geval als geldige reden tot verbreking van de Overeenkomst of geldige annulatie worden beschouwd. De Klant dient DO te contacteren indien er geen schriftelijke bevestiging werd ontvangen, waarna DO deze opnieuw zal versturen.

§4 Afspraken of toezeggingen gemaakt door derden, vertegenwoordigers of personeel van DO zijn enkel geldig na schriftelijke bevestiging door DO.

§5 Indien de Fabrikant de productie van bestelde Goederen wijzigt of stopzet, behoudt DO zich het recht voor om de bestelde Goederen te vervangen door een alternatief product van gelijkwaardige kwaliteit. DO zal de Klant hierover eerst verwittigen, waarbij de Klant het recht heeft om al dan niet op het aangepaste aanbod in te gaan of de Overeenkomst te ontbinden, zonder enige vorm van schadevergoeding. Een faillissement van de Fabrikant of van andere toeleveranciers is te beschouwen als overmacht waarvoor de bepalingen van artikel 15 gelden.

§6 Elke installatie, wijziging of ingebruikname van Goederen impliceert evenwel de onherroepelijke aanvaarding ervan door de Klant.

9. Online aankoopproces

§1 De Klant erkent dat de Goederen die via de Website aangeboden worden, voldoende omschreven zijn opdat de Klant ze correct kan beoordelen. Indien de Klant niet zeker is over de aard, eigenschappen of prijs, dient de Klant zich bij DO te informeren vóór afronding van het bestelproces.

§2 Bij online processen zoals het invullen van een contactformulier of het doorlopen van een online bestelproces, voert de Klant persoonsgegevens in die nodig zijn voor de validatie, controle en/of uitvoering van digitale communicaties en bestellingen. Het online invoeren van gegevens impliceert kennisname en aanvaarding van het Privacy en Cookiebeleid van DO zoals hierna beschreven.

§3 Het uitvoeren van een online betaling impliceert automatisch dat de Klant de
onherroepelijke toestemming geeft aan DO om de verschuldigde betalingen te verrekenen via de meegedeelde kredietkaart, debet kaart of via facturatie.

Levering en retourzendingen

10. Levering van Goederen

§1 Tenzij anders vermeld, geschiedt levering in de Showroom of het Depot. De Klant is verantwoordelijk voor risico’s op verlies, diefstal, schade en vandalisme van zodra de Goederen het Depot verlaten (incoterm ex works).

§2 Eventuele verzendingen reizen steeds op risico van de Klant/bestemmeling, ook bij verkoop ‘vrachtvrij/bestemming’. De overige modaliteiten en tarieven voor levering van Goederen door DO op het door de Klant vermelde adres worden bij het aanbod vermeld. Voor leveringen buiten België, Nederland en Luxemburg worden verzendkosten steeds door DO berekend en bevestigd voor de koop gesloten wordt.

§3 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle weergegeven levertermijnen als indicatief dienen te worden beschouwd, tot DO schriftelijk een effectieve leverdatum bevestigt.

§4 Bij afhaling van bestelde Goederen door de Klant:

Van zodra DO aan de Klant gemeld heeft dat de Goederen beschikbaar zijn voor afhaling, blijven de Goederen ter beschikking in het Depot gedurende 14 kalenderdagen, te tellen vanaf het tijdstip dat de melding door DO werd verzonden. De Klant verbindt zich ertoe de Goederen zo snel mogelijk en binnen deze termijn van 14 kalenderdagen af te halen. Bij overschrijding van deze termijn, stuurt DO eerst een herinnering via e-mail. Zonder tegenbericht binnen de 7 kalenderdagen mag DO kosten voor de opslag en bewaring van de Goederen aanrekenen of onbetaalde Goederen terug in bezit nemen zonder de Klant schadevergoeding verschuldigd te zijn. Voor Goederen die op maat geproduceerd werden of gepersonaliseerd zijn, blijft de volledige koopsom door de Klant verschuldigd, vermeerderd met desgevallende kosten voor opslag en bewaring.

§5 Bij verzending/levering door DO

DO mag de levering van Goederen zelf uitvoeren of aan een externe transportfirma toevertrouwen, die dan de verantwoordelijkheid over de Goederen overneemt van zodra deze de DO magazijnen verlaten tot ze bij de Klant geleverd worden.

De levering gebeurt op het door de Klant verstrekte adres en het onderling afgesproken tijdstip. De Klant dient elke wijziging zo snel mogelijk aan DO te melden en dit minstens 24 u voor het voorziene leveringstijdstip.

Tenzij anders overeengekomen gebeurt de levering op de gelijkvloerse verdieping. Leveringen op niet-gelijkvloerse verdiepingen zijn niet standaard in offertes inbegrepen en kunnen een meerkost vereisen voor verticaal transport.

§6 De Klant verbindt zich ertoe DO alle nodige informatie, medewerking en vrije toegang te bezorgen om leveringen en/of installatiewerken vlot en veilig te kunnen uitvoeren. Bij gebreke daaraan of als de Klant (of diens aangestelde) niet thuis blijkt op het afgesproken tijdstip voor levering of aanvang van installatiewerken, dient de Klant DO te vergoeden voor gemaakte kosten, gereserveerde tijd en werkuren. Wachttijden die de strikt noodzakelijke tijd voor laden en lossen overschrijden, worden aan de Klant doorgerekend in regie aan €100 exclusief BTW per u en per persoon.

§7 Indien het afgesproken voorschot- of factuurbedrag, om welke reden dan ook, niet betaald is op het voorziene tijdstip van afhaling, levering of installatie, is DO gerechtigd de afhaling, levering of installatie uit te stellen zonder de Klant hiervoor vergoeding verschuldigd te zijn.

11. Vertraagde of uitgestelde levering

§1 Voor Goederen die niet uit voorraad beschikbaar zijn, is de Klant er zich van bewust dat elke vertraging in toelevering door de Fabrikant buiten de wil van DO ligt. De Klant erkent dat door DO gecommuniceerde leveringstermijnen steeds indicatief en zonder verbintenis worden verstrekt. DO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het overschrijden van een indicatieve levertermijn, om welke reden dan ook, zelfs als DO voorafgaandelijk werd ingelicht omtrent schadelijke gevolgen verbonden aan vertraging in de levering.

Van zodra een definitief leveringstijdstip gekend is, zal DO dit expliciet aan de Klant communiceren.

§2 Indien de definitieve levering met meer dan 90 dagen uitgesteld wordt, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst eenzijdig te ontbinden, waarna DO reeds betaalde bedragen terugbetaalt, zonder bijkomende schadevergoeding, tenzij het gepersonaliseerde of op maat geproduceerde Goederen betreft. In dat geval zullen partijen onderling afspreken of en welke compensatie mogelijk is.

§3 Indien de levering van de Goederen op verzoek van de Klant wordt uitgesteld:

 • uitstel met méér dan 30 kalenderdagen te tellen vanaf het afgesproken leveringstijdstip: De Klant betaalt een bijkomende voorschotbetaling (tot 90% van de koopsom) en kosten voor opslag en bewaring;
 • uitstel met méér dan 14 kalenderdagen: De Klant betaalt een bijkomende voorschotbetaling (tot 90% van de koopsom);
 • levering uitgesteld met minder dan 14 kalenderdagen: de Klant is geen bijkomend voorschot of vergoeding verschuldigd.

Wordt het uitstel niet tijdig aangevraagd en werd de leveringsprocedure reeds aangevangen, dan dient de Klant DO te vergoeden voor reeds gemaakte kosten, alsook gereserveerde werkuren voor het uitvoeren van de levering.

12. Terugroepacties

§1 Indien een Fabrikant een terugroepactie aankondigt, verwittigt DO de Klant zo snel mogelijk met duidelijke instructies over de door Klant te nemen acties. Dit kan bijvoorbeeld een nazicht of herstelling door een door de Fabrikant opgegeven aangestelde, een omruiling of een retourzending impliceren. In dergelijk geval zijn de verbonden kosten ten laste van de Fabrikant.

§2 Terugroepacties hebben geen invloed op de wettelijke, commerciële of aanvullende garantietermijnen die DO de Klant aanbiedt en verplichten DO geenszins tot betaling van schadevergoeding aan de Klant.

13. Retourzendingen

§1 Alle kosten en risico’s voor retourzendingen zijn ten laste van de Klant, tenzij bij:

 • terugroepacties door de Fabrikant;
 • retourzendingen in het kader van garantie (enkel als garantie van toepassing blijkt).

Eigendomsvoorbehoud

§1 Conform artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek blijft DO eigenaar van geleverde Goederen tot de koopsom volledig betaald is. Blijkt de Klant insolvent of in gebreke om welke reden dan ook, dan behoudt DO zich het recht voor om de voorziene levering op te schorten, de overeenkomst te ontbinden of de Goederen te revindiceren, al dan niet door deze zelf of via aangestelde vervoerders op te halen.

§2 De Klant moet DO onmiddellijk verwittigen in geval van inbeslagname, diefstal of andere situaties die invloed kunnen hebben op het eigendomsvoorbehoud. De Klant verwittigt DO eveneens indien onbetaalde Goederen in een ruimte worden geplaatst die de Klant huurt met opgave van de identiteit en contactgegevens van de eigenaar.

§3 De Klant krijgt de Goederen ter beschikking bij levering en mag deze inzetten in het kader van het beoogde gebruik of bedrijfsvoering. Het is de Klant niet toegestaan om de betrokken Goederen te verhandelen, te vervreemden of de aard ervan te wijzigen in welke vorm ook, zonder medeweten van DO tijdens de duurtijd van de Overeenkomst en/of tot de volledige koopsom werd betaald, waarna de eigendomsoverdracht van DO naar de Klant geschiedt.

§4 Tot de volledige koopsom werd betaald of tijdens een desgevallende huurperiode verblijvend de Goederen bij de Klant op diens risico. De Klant voorziet de nodige veiligheidsmaatregelen en verzekeringen om de Goederen te beschermen en vrijwaart DO van de daaraan verbonden formaliteiten en kosten. De Klant verleent DO toestemming om de Goederen na afspraak ter plaatse te inspecteren.

§5 DO is niet aansprakelijk voor schade die de Klant toebrengt aan Goederen die nog niet betaald werden (en waarvoor het eigendomsvoorbehoud dus nog geldt.) De koopsom wordt in dit geval integraal op de Klant verhaald.

Herroepingsrecht

14. Zichttermijn & herroepingsrecht

§1 Is de Klant een consument volgens art. I.1; 2° WER en geen onderneming of rechtspersoon, dan mag de Klant de Overeenkomst zonder opgave van reden herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen, te tellen vanaf:

 • de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de Goederen fysiek in bezit krijgt;
 • bij dienstenovereenkomsten en/of voor Digitale Inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

§2 De Klant dient een beslissing tot herroeping schriftelijk aan DO te melden voor de herroepingstermijn verstreken is. De Klant kan hiervoor desgewenst het modelformulier in bijlage gebruiken, maar is hiertoe niet verplicht.

§3 Indien de Klant in dezelfde bestelling meerdere Goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, gaat de herroepingstermijn in op de dag waarop de Klant, of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatst geleverde product, fysiek in bezit neemt. Bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode gaat de herroepingstermijn in op de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

§4 De Klant zal de Goederen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover nodig is om te beoordelen of de Klant/Consument de Goederen al dan niet wenst te behouden. Tijdens de wettelijke zichttermijn/bedenktijd behandelt de Klant de Goederen met de nodige omzichtigheid. De Klant wordt verzocht om de oorspronkelijke verpakking van de Goederen zoveel mogelijk te bewaren om retourzendingen en verificatieprocessen te faciliteren.

§4 De Klant die van het herroepingsrecht gebruik maakt, moet de Goederen binnen de 14 kalenderdagen na de mededeling daarover aan DO retourneren. De Klant staat in voor de directe kosten en risico’s die aan de terugzending verbonden zijn. Alleen artikelen die teruggezonden worden inclusief alle toebehoren en gebruiksaanwijzingen en voor zover mogelijk vergezeld van de originele verpakking, worden teruggenomen.

§5 In geval van correcte herroeping betaalt DO alle tot op dat moment ontvangen betalingen aan de Klant terug, uiterlijk binnen de 14 dagen nadat DO op de hoogte is gesteld van de beslissing tot herroeping. Bij verkoopovereenkomsten kan DO wachten met de terugbetaling totdat alle Goederen werden teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat de Goederen werden teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerst valt. DO behoudt zich hierbij het recht voor om de staat en veiligheid van de geretourneerde artikelen eerst te controleren.

§6 De Klant kan het herroepingsrecht niet inroepen voor Goederen:

 • die volgens de specificaties van de Klant gefabriceerd of aangepast werden of duidelijk gepersonaliseerd zijn;
 • die werden gebruikt, geïnstalleerd of gebruikssporen laten zien;
 • die aan bederf onderhevig zijn of snel hun vervaldatum zullen bereiken;
 • die door hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt en waarop DO geen invloed heeft.

Het Herroepingsrecht geldt niet voor Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en de Consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra DO de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

Annulatie & beëindiging

15. Overmacht

§1 DO mag de Overeenkomst ontbinden, indien zij haar verplichtingen niet kan nakomen door tijdelijke of blijvende overmacht. Onder overmacht worden alle omstandigheden verstaan die redelijkerwijs niet door DO beïnvloed kunnen worden zoals en niet beperkt tot: pandemie, brand, faillissement of noodgedwongen inkrimping van productie bij de Fabrikant, uitzonderlijke weersomstandigheden, verkeersbelemmeringen, sociale conflicten of stakingen, vertraagde of foutieve levering door derden,… In dat geval heeft de Klant recht op teruggave van reeds aan DO betaalde bedragen, zonder bijkomende schadevergoeding, voor bestelde Goederen of Diensten voor zover deze nog niet geleverd of uitgevoerd werden.

16. Annulatie en verbrekingsvergoeding

§1 Annulatie is niet mogelijk voor:

 • op maat geproduceerde of gepersonaliseerde Goederen;
 • goederen die niet standaard voorradig zijn en op vraag van de Klant worden doorbesteld bij de leverancier of Fabrikant.

§2 Indien de Klant een bestelling wenst te annuleren, waarbij de annulatie niet kadert binnen het wettelijke herroepingsrecht, dient de Klant hiertoe een schriftelijk verzoek aan DO over te maken. DO behoudt zich het recht voor om dergelijke annulatie al dan niet toe te staan. In geval DO annulatie accepteert rekent DO de Klant een annulatievergoeding aan die minstens 10% van het totale bestelbedrag bedraagt, vermeerderd met eventuele kosten die reeds werden gemaakt voor bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot, het doorbestellen van Goederen bij de Fabrikant en/of het transport ervan of kosten voor voorbereidende werken en studies voorafgaand aan de voorziene uitvoering. In geval het geannuleerde reeds geplande installatiewerken omvat, wordt een annulatievergoeding ten bedrage van €600 excl. BTW per voorziene werkdag per persoon aangerekend.

§3 Een annulatie is pas geldig na schriftelijke aanvaarding/bevestiging ervan door DO.

17. Ontbinding

§1 Indien DO haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst eenzijdig stopzetten of opschorten, zonder recht op bijkomende schadevergoeding.

§2 Indien DO, al dan niet door overmacht, de Overeenkomst slechts gedeeltelijk kon uitvoeren, mag zij reeds geleverde Diensten en Goederen afzonderlijk factureren.

§3 DO mag de verderzetting of hernieuwing van huidige of toekomstige Overeenkomsten buitengerechtelijk ontbinden of opschorten als de Klant diens betaalplicht niet respecteert.

§4 Partijen verwittigen elkaar zo snel mogelijk van elke intentie tot opschorting of ontbinding en blijven gehouden tot betaling van voorgaande facturen.

Website, privacy & cookies

18. Functionaliteit Website

§1 DO zet zich in om een storingsvrije werking van haar Website te realiseren, met voorbehoud om de omvang, inhoud en functionaliteit ervan te wijzigen en/of te onderhouden naar eigen goeddunken. DO kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onderbrekingen en/of storingen van de aangeboden online Diensten, voor verlies van gegevens, voor het verspreiden van virussen of malware of voor fouten in het aanbod of weergeven prijzen door bijvoorbeeld onvolledige informatie, drukfouten, afwijkende kleurweergave of informatie die niet up-to-date is.

19. Intellectuele eigendomsrechten

§1 Het logo en de merknamen ‘Design Oostende’ en ‘DOK’ zijn geregistreerd in het BOIP merkenregister (Depot- en inschrijvingsnummer 1409272) en mogen op geen enkele manier gebruikt worden zonder voorgaande toestemming van DO.

§2 De Website en alle door DO gemaakte documenten, beelden, teksten, ontwerpen, technische tekeningen, visualisaties en alle andere intellectuele werken ongeacht de vorm, blijven eigendom van DO, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo’s, de software alsook het geheel van eventuele andere elementen die erin vervat zijn. Zij worden beschermd door de intellectuele rechten van DO of haar eventuele leveranciers en partners. Deze intellectuele rechten betreffen onder meer, maar niet limitatief: het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkenrechten. Andere product- of bedrijfsnamen vermeld op de Website, kunnen merken zijn van hun respectieve eigenaars. Elk gebruik of weergave van Goederen laat de wettelijke auteursrechten van de Fabrikant, kunstenaar, leverancier of partner onverminderd. Ook de auteursrechten en eventuele andere intellectuele rechten die ontstaan bij de uitvoering van Diensten en/of de begeleiding en ondersteuning van de verkoop van Goederen, zijn en blijven eigendom van DO.

§3 Het is ten strengste verboden om zonder voorgaande schriftelijke toestemming van DO of de rechthebbende intellectuele werken, schetsen, tekeningen en visualisaties gemaakt in het kader van interieurontwerp, aangeboden informatie of software te kopiëren, door te geven, te vertalen, te verspreiden, weer te geven, te reproduceren, te publiceren of met licentie te vergunnen, over te dragen of te verkopen of om werken te creëren die zijn afgeleid van voormelde elementen. Dit geldt ook voor uittreksels uit werken die op deze Website worden aangeboden, zelfs indien dat kosteloos gebeurt.

§4 Na volledige betaling van de factuur verkrijgt de cliënt een niet-exclusieve licentie op de auteursrechten die aan het geleverde verbonden zijn. Behoudens anders omschreven op de verkoopovereenkomst of factuur, zijn de royalties voor zulke licentie vervat in de prijs zoals gefactureerd.

§5 Elke inbreuk op intellectuele rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de catalogus van DO is ten strengste verboden.

§6 Indien DO informatie van partners, overheden of derde partijen aan de Klant overmaakt, is dat louter ter indicatieve titel zonder garantie op inhoudelijke correctheid.

§7 Indien de Klant toestemming van DO heeft verkregen om beeldmateriaal te gebruiken, dient de Klant bij elke afbeelding duidelijke foto credits te vermelden. Een voorbeeld kan zijn: ‘Ontwerp gemaakt door Design Oostende, Fotografie door .’

20. Privacybeleid

§1 De verantwoordelijke voor de verwerking, DO, respecteert de Belgische wet dd. 08/12/1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens. De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens worden behandeld als vertrouwelijke informatie die niet doorgegeven, verhuurd of verkocht wordt aan derden, tenzij met expliciete voorgaande toestemming van de Klant.

§2 De Klant identificeert zich bij bepaalde online processen zoals, doch niet beperkt tot, het invullen van een contactformulier of het plaatsen van een online bestelling. Bepaalde persoonsgegevens van de Klant zijn nodig voor de validatie en controle van digitale communicaties en bestellingen. Deze gegevens kunnen, in overeenstemming met de wettelijke regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, ook worden gebruikt om de Klant te informeren over de status van diens opdracht of bestelling of voor op maat gemaakte commerciële aanbiedingen van DO.

§3 De Klant heeft wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van persoonsgegevens. Na voorlegging van een geldig identiteitsbewijs (bv. kopie identiteitskaart) kan de Klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan DO, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van diens persoonsgegevens.

§4 Het volledige privacybeleid is vrij raadpleegbaar via https://www.designoostende.be/privacybeleid. Via de Klantendienst kan de Klant eveneens een kopie van het Privacy Beleid verkrijgen.

21. Gebruik van cookies

§1 Tijdens een bezoek aan de DO Website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van de computers en mobiele apparaten van de Klant geplaatst worden. Het volledige Cookie beleid is vrij raadpleegbaar via https://www.designoostende.be/cookiebeleid. De Klant kan er eveneens een kopie van aanvragen via de Klantendienst.

Betaling- en facturatievoorwaarden

22. Facturatiegegevens

§1 De persoon of onderneming die een bestelling plaatst, wordt beschouwd als de Klant die borg staat voor de betaling van de factuur, zelfs wanneer de factuur op naam van een derde partij opgemaakt en verzonden dient te worden.

§2 Via de Klantendienst kan de Klant een overzicht van bestellingen, betalingen en (on)betaalde facturen opvragen dat via e-mail aan de Klant wordt bezorgd.

23. Betaaltermijn

§1 De geldende betaaltermijnen en -voorwaarden worden bij aanvang van de Overeenkomst door DO aan de Klant gecommuniceerd. Tenzij expliciet anders overeengekomen, geldt dat:

 • de volledige koopsom voor Goederen die de Klant zelf afhaalt, op het moment van afhaling betaald moet worden;
 • goederen die DO bij de Klant levert, dienen minstens 5 kalenderdagen voor de geplande levering betaald te zijn;
 • indien bestelde Goederen in meerdere keren worden geleverd, om welke reden dan ook, minstens de prijs van de alsdan geleverde Goederen onmiddellijk betaald dient te worden;
 • de Klant kan niet beslissen om pas tot betaling over te gaan nadat alle deelleveringen werden verricht.

In bepaalde gevallen kan een uitgestelde betaling na ontvangst factuur worden toegestaan, al dan niet met voorschot- of deelbetalingen. In dergelijk geval wordt de uiterste betaaldatum uitdrukkelijk op de verkoopdocumenten vermeld en worden reeds betaalde voorschot- of deelbetalingen in mindering gebracht op het verschuldigde saldo.

§2 Een factuur wordt pas als voldaan beschouwd indien het volledige factuurbedrag op de bankrekening van DO werd ontvangen.

24. Betaalwijze

§1 Betalingen aan DO gebeuren:

 • per overschrijving op ING rekening BE06 3850 2154 9322 (BIC: BBRUBEBB);
 • online via Visa, MasterCard, American Express of overschrijving;
 • via automatische bankdomiciliëring waartoe de Klant een mandaat ondertekent;
 • via vouchers of geschenkbonnen waarbij de waarde van de bon in mindering wordt gebracht op het verschuldigde bedrag;
 • cash (max. €3.000), waarbij DO een schriftelijke ontvangstbevestiging met datum en vermelding van het betaalde bedrag overhandigt.

§2 Online betalingen worden via een beveiligde SSL-verbinding overgemaakt aan betaalprovider ‘Wordline SIPS’ die alle betaalgegevens versleutelt. Kritische betaalgegevens van de Klant worden niet opgeslagen bij DO of haar website(s).

§3 De Klant dient te verifiëren dat een online betaling correct werd uitgevoerd en gedebiteerd van diens rekening. DO is niet aansprakelijk voor online betalingen die niet succesvol werden afgerond.

25. Voorschot

§1 Een voorschotbetaling impliceert de onherroepelijke aanvaarding van de Voorwaarden en het daarin opgenomen annulatiebeleid door de Klant.

§2 Tenzij anders vermeld, dient DO voorschotbedragen binnen de 8 kalenderdagen na de besteldatum te ontvangen.

§3 Een bestelling is pas definitief en Goederen worden enkel doorbesteld bij de Fabrikant nadat de voorschotbetaling werd ontvangen. DO neemt vervolgens contact op met de Klant om verdere afspraken over levering en/of plaatsing te maken. Indien het voorschot niet binnen de vermelde termijn werd ontvangen, heeft DO het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden zonder de Klant enige vorm van schadevergoeding verschuldigd te zijn.

§4 Indien er twijfel ontstaat over de solvabiliteit van de Klant of voorgaande betalingen laattijdig werden uitgevoerd, behoudt DO zich het recht voor om een (hoger) voorschotbedrag of een contante betaling voor de totale koopsom te eisen.

26. Insolventierisico

§1 De Klant verbindt zich ertoe DO onmiddellijk te verwittigen in geval van insolventierisico’s zoals, doch niet beperkt tot, schuldbemiddeling, Wet Continuïteit Ondernemingen, vrijwillige vereffening, curatele, beslaglegging, faillissement, overlijden, en andere scenario’s die betalingen aan DO in welke mate ook kunnen beïnvloeden, opschorten of verhinderen. Daarbij bezorgt de Klant eveneens de nodige contactgegevens van eventueel betrokken derden.

27. Factuurinvordering bij laattijdige betalingen

§1 Bij laattijdige betaling mag DO lopende bestellingen en leveringen uitstellen of annuleren zonder deze handeling mag gezien worden als een weigering tot verkoop.

§2 Wanneer de Klant de gemaakte betaalafspraken niet respecteert, om welke reden dan ook, start DO ook een invorderingsproces. De factuurinvordering kan daarbij worden uitgevoerd door een aangestelde derde partij aan wie DO de hiervoor benodigde klantgegevens overmaakt. De Klant blijft in elk geval gehouden tot een volledige vergoeding van buitengerechtelijke en eventuele gerechtelijke incassokosten.

§3 Factuurinvordering bij consumenten cfr. Boek XIX WER

Bij overschrijding van een afgesproken betaaltermijn verstuurt DO eerst een gratis betaalherinnering naar de Klant met een termijn van 14 kalenderdagen om de verschuldigde betaling te voldoen. De termijn van 14 dagen start op de kalenderdag volgend op de verzenddatum van deze herinnering via e-mail op de derde werkdag na verzending per post. Bij overschrijding van de termijn worden van rechtswege volgende invorderingskosten opeisbaar:

Verwijlinteresten volgens art. 5 Wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties:
https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_Diensten/algemene_administraties/thesaurie/rentevoet_betalingsachterstand_handelstransacties.

Eenmalig forfaitair schadebeding:

 • €20 voor schuldvorderingen kleiner of gelijk aan €150;
 • €30 + 10% op het openstaande bedrag in de schijf tussen €150,01 en €500;
 • €65 + 5% op het openstaande bedrag in de schijf tussen €500,01 met een maximum van €2.000.

Forfaitaire aanmaankost van €7,50 per brief plus portkosten, voor elke brief vanaf de vierde aanmaning per jaar, in geval van recurrente Diensten of leveringen.

De Klant heeft het recht om bijkomende informatie over facturen op te vragen, om facturen te betwisten of om een afbetalingsplan aan te vragen. De Klant dient dergelijke vragen schriftelijk, gemotiveerd en binnen de 14 kalenderdagen aan DO te bezorgen. De Klant is verplicht om eventuele schuldbemiddeling te melden, waarna DO of de door haar aangestelde schuldinvorderaars de invorderingsprocedure tijdelijk opschorten op conform de termijnen in Boek XIX van het Wetboek Economisch Recht.

§4 Factuurinvordering bij ondernemingen

Voor facturen aan ondernemingen gelden de wettelijke bepalingen inzake factuurinvordering bij handelstransacties, inclusief de bepalingen over verschuldigde interesten volgens art. 5. Wet betalingsachterstand dd. 02/08/2002. Bij laattijdige of onvolledige betaling geldt dat er vanaf de vervaldatum van de factuur, van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding geldt over het verschuldigde bedrag. Dit schadebeding bedraagt 10% van de hoofdsom met een minimum van €40, verhoogd met forfaitaire administratiekosten ten bedrage van €12 en nogmaals verhoogd met eventuele bank-, port- en/of transactiekosten (voor zover die van toepassing zijn) en desgevallende rechtsplegingvergoeding.

28. Terugbetalingen

§1 Indien de Klant recht heeft op een terugbetaling, om welke reden dan ook, betaalt DO de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij dit technisch niet mogelijk is of als de Klant uitdrukkelijk andere betaalinformatie doorgeeft. Voor dergelijke terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.

§2 Op (terug)betalingen tussen partijen zijn nooit bankkosten of interesten verschuldigd.

29. Wederkerigheidsbeding

§1 Conform art. VI.83 WER. 17° heeft de Klant-Consument recht op gelijkwaardige vergoeding als DO haar verbintenissen niet nakomt. Indien DO en de Klant-Consument elkaar enige vergoeding of terugbetaling verschuldigd zijn, gelden de in de Voorwaarden vermelde bedragen voor beide partijen.

Garantie, aansprakelijkheid, klachten & geschillen

30. Garantie & schade

§1 Krachtens de wet van 21/09/2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen (art.1649bis e.v. Oud BW) heeft de Klant recht op garantie vanaf de leveringsdatum. Elke afwijkende commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. De wettelijke garantieperiode start bij levering van de Goederen, waarbij elke vorm van ingebruikname als stilzwijgend akkoord voor voorlopige oplevering geldt.

§2 Indien naast de wettelijke garantietermijn ook een afwijkende of verlengde garantietermijn van toepassing is, wordt deze expliciet op verkoopdocumenten vermeld. De waarborg en duur zijn in dit geval onderhevig aan deze die worden toegekend aan DO door de Fabrikant. Indien de Klant bijkomende garanties wenst, dient de Klant dit voorafgaandelijk en op gespecificeerde wijze aan te vragen met aanduiding van de bestemming. Deze gevraagde garanties kunnen enkel schriftelijk worden toegestaan mits betaling van een meerprijs. DO is slechts op dat ogenblik tot het meergevorderde gehouden.

§3 De Klant dient de Goederen grondig te inspecteren bij levering en eventuele gebreken zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen aan DO te melden in schriftelijke vorm. Nadien vervalt elk recht op herstelling, vervanging, ontbinding, schadeloosstelling, prijsvermindering of anderszins. Defecten die zich manifesteren na een periode van twee jaar volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

§4 De garantievoorwaarden gelden nooit voor:

 • normale slijtage eigen aan de materialen (bv. textiel, leder,…);
 • Outletartikelen die verkocht worden in de staat waarin ze zich bevinden.

§5 DO bevestigt de ontvangst van elke melding door de Klant over gebreken of schade binnen de 7 kalenderdagen waarbij partijen de nodige afspraken maken om DO toe te laten de staat van de Goederen te inspecteren, al dan niet door de betrokken Goederen te retourneren of een inspectiebezoek in te plannen. Blijkt nadien dat garantie van toepassing is, dan zijn de kosten voor retour en/of inspectie ten laste van DO.

§6 Blijkt na inspectie door DO dat de garantie van toepassing is, dan bezorgt DO de Klant een voorstel om de geleverde Goederen te herstellen, om te ruilen of terug te betalen, zonder bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn. Gemaakte kosten voor inspectie en/of retournering zijn in dergelijk geval ten laste van DO. De Klant verbindt zich ertoe om tussentijds geen handelingen met de betrokken Goederen uit te voeren die invloed kunnen hebben op de functionaliteit van de Goederen of de normale slijtage kunnen versnellen.

31. Overdracht van rechten en aansprakelijkheden

§1 Indien de Klant Goederen heeft besteld via DO voor een derde eindgebruiker of deze doorverkocht, blijft DO slechts gehouden tot haar verplichtingen jegens de Klant. De Klant neemt in dergelijk geval de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen jegens de eindgebruiker over.

§2 DO heeft het recht om bepaalde Diensten, zoals, doch niet beperkt tot, ontwerp, fotografie en visualisaties, uitvoeringswerken,… , aan derde partijen uit te besteden. Daarbij draagt DO haar rechten en plichten geheel of gedeeltelijk aan deze derde partij over. DO zal de Klant over dergelijke uitbesteding verwittigen.

§3 Indien er tussen Klant en uitvoerende derde(n) een aparte of aanvullende overeenkomst wordt gesloten zijn de rechten, plichten en aansprakelijkheid van DO beperkt tot de prestaties uitgevoerd door DO en dit enkel in de mate waar ze de overeenkomst tussen Klant en de uitvoerende derde partij overschrijden.

32. Aansprakelijkheid

§1 Conform Art. VI.83, 13° WER is DO aansprakelijk voor directe schade indien deze het gevolg is van het niet-naleven van de aangegane verbintenis of veroorzaakt door een opzettelijke zware fout of bedrog door DO en/of haar aangestelde(n). DO is niet aansprakelijk voor indirecte gevolgschade zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: winstderving, eventuele schade, diefstal of verlies tijdens transport of op de plaats van levering en gemiste besparingen, premies of subsidies.

§2 De aansprakelijkheid van DO beperkt zich tot maximaal de hoofdsom van de (deel)factuur voor de geleverde Goederen en/of Diensten waarop de geleden schade betrekking heeft. In geen geval ontheft dergelijk voorval de Klant van de betalingsplicht voor facturen die niet rechtstreeks op de schade betrekking hebben. Blijkt DO aansprakelijk, voor welke schade dan ook, dan blijven vergoedingen in elk geval beperkt tot het bedrag dat de Klant aan DO verschuldigd was of het bedrag dat de verzekering van DO terzake uitkeert.

§3 De Klant brengt DO zo snel en zo gedetailleerd mogelijk op de hoogte van elke gebeurtenis of situatie die aanleiding kan geven tot een eis of verzoek tegen DO, al dan niet door een derde.

§4 DO is correct verzekerd volgens de wettelijke richtlijnen. De verzekerde risico’s en limietbedragen worden op eenvoudig verzoek aan de Klant gemeld.

33. Klachtenprocedure

§1 De Klant dient eventuele klachten, hetzij in kader van een levering van Goederen, hetzij in kader van het uitvoeren van werken of leveren van Diensten binnen de 14 kalenderdagen te formuleren in schriftelijke vorm aan de DO Klantendienst. Klant-consumenten kunnen klachten ook overmaken aan de consumentenombudsdienst van de F.O.D. Economie https://consumentenombudsdienst.be/nl.

§2 DO engageert zich om de ontvangst van de klacht binnen de 30 dagen formeel te bevestigen en de klacht naar best vermogen en zo snel mogelijk te behandelen. Indien de klacht gegrond blijkt, zal DO eventuele retourkosten op zich nemen en/of eventuele minderwaarde verrekenen ten belope van maximaal het bedrag van het waardeverlies. Klachten ontheffen de Klant niet van diens betalingsverplichting.

§3 De Klant verbindt zich ertoe geleverde Goederen steeds te inspecteren bij levering. Bij afhaling van Goederen door de Klant dient die zich ter plaatse te vergewissen van de staat en aantallen van de levering. Bij beschadiging, onvolledigheid of vergissing is de Klant, desgevallend de geadresseerde of aangestelde, ertoe gehouden de Goederen te weigeren of slechts onder voorbehoud aan te nemen.

34. Afwervingsverbod

§1 De aangestelde(n) van DO zijn uitsluitend in haar dienst. Bijgevolg verbindt de Klant zich ertoe geen rechtstreekse overeenkomsten aan te gaan met DO aangestelde(n) zonder medeweten en uitdrukkelijke toestemming van DO. De Klant verbindt zich er eveneens toe geen aangestelde(n) van DO af te werven of in dienst te nemen binnen de twaalf maanden na uitdiensttreding bij DO, noch hen ertoe aan te zetten hun overeenkomst en/of engagement met DO te verbreken met het oog op indiensttreding bij de Klant of verbonden vennootschappen van de Klant en dit onder verbeurte van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan het bedrag van het laatste bruto jaarloon van de afgeworven aangestelde(n).

35. Geschillen en toepasselijk recht

§1 Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering wanneer de dwingende bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht voor consumenten spelen en een ander recht aanwijzen. Bij gerechtelijke geschillen zijn de (Belgische) rechtbanken van de zetel van DO bevoegd behalve wanneer de dwingende bepalingen inzake rechtsmacht voor consumentenovereenkomsten van toepassing zijn. Dan zijn de rechtbanken bevoegd zoals aangewezen door het internationale privaatrecht. De Klant kan zich ook wenden tot het ODR-platform voor online geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL.

§2 Het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

§3 De Klant aanvaardt dat zowel analoge als elektronische communicaties, back-ups en camerabeelden als bewijsvoering kunnen dienen.

Aandachtspunten voor de klant bij installatiewerken

36. Projectinformatie

§1 DO baseert offertes steeds op informatie die u verstrekt. Handige informatie om met DO te delen omvat onder meer:

 • gedetailleerde beschrijving van het project inclusief oppervlaktes, afmetingen en aantallen;
 • grondplannen, eventueel aangevuld met foto’s van de betrokken ruimtes;
 • contactgegevens van betrokken derden zoals bouwheer, architect, contactpersoon op de werf;
 • eventuele aandachtspunten met betrekking tot de levering van Goederen zoals smalle doorgangen, aanwezigheid van trappen/stellingen, specifieke verkeers- of parkeerinstructies,…;
 • eventueel verplichte aanwezigheidsregistratie via Checkinatwork voor DO werknemers of aangestelde(n) vóór aanvang van de werken volgens https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/checkinatwork/index.htm#;
 • elk ander aandachtspunt waar DO redelijkerwijs geen kennis van kon nemen.

§2 DO tracht u duidelijk te informeren over eventuele fiscale plichten en voordelen, gerelateerd aan het aanbod, zoals doch niet beperkt het mogelijke recht op premies. DO kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor informatie die foutief, onvolledig of niet up-to-date wordt weergegeven. U dient zelf de nodige informatie in te winnen bij de bevoegde instanties.

§3 U verifieert elk voorstel, plan of visualisatie aangeleverd door DO en meldt eventuele aandachtspunten zo snel mogelijk, minstens voor de levering of werken aangevat worden.

§4 Zijn er nog opties nodig die niet standaard in DO prijsoffertes vervat zitten?

37. Ter plaatse te voorzien

§1 Toegang

 • parkeerruimte zo dicht mogelijk bij het betrokken pand en het desgevallend;
 • verplichte parkeerverbod met bijhorende signalisatie;
 • voldoende werk- en manoeuvreerruimte om de prestaties veilig en comfortabel uit te voeren. Daarin is uitdrukkelijk inbegrepen stellingen of vaste trappen (geen ladders) om (tussen)verdiepingen vlot en veilig te bereiken en te betreden;
 • vlotte doorgang van parkeerplek naar pand, vrij van overmatige vegetatie, obstructies, gevaarlijke dieren, putten,…

Opgelet: U dient DO alle nodige informatie, medewerking en vrije toegang te bezorgen om levering en/of installatiewerken vlot en veilig te kunnen uitvoeren. Bij gebreke daaraan of als u niet thuis blijkt op het afgesproken tijdstip voor levering of aanvang van installatiewerken, dient u DO te vergoeden voor gemaakte kosten, gereserveerde tijd en werkuren.

Wachttijden die de strikt noodzakelijke tijd voor laden en lossen overschrijden, worden in regie aangerekend aan €100 excl. BTW per u en per persoon.

§2 Veiligheid

De aangestelde(n) van DO mogen weigeren om zware (meubel)stukken te verplaatsen of te leveren als:

 • dergelijke manipulatie een gezondheids- of veiligheidsrisico inhoudt of ergonomisch onverantwoord is;
 • er geen of een onvoldoende ruime lift aanwezig is;
 • verticaal transport vereist is voor levering en/of installatiewerken op niet-gelijkvloerse verdiepingen.

§3 Op de werf:

 • alle ruimtes dienen droog (geen natte verf of pleisterwerk), vrij (i.e. leeg) en bezemschoon te zijn;
 • waterleiding en een veilige stroomvoorziening op de werf (16A/220V);
 • markeringen voor specifieke aandachtspunten (bv. locatie van nog te plaatsen inrichtingen of technieken);
 • indien van toepassing: correct geplaatste boorgaten op de afgesproken locaties
  nodige maatregelen om aanwezige Goederen en bouwmaterialen te beschermen tegen diefstal, vandalisme of vorstschade.
38. Na de werken

§1 DO levert de werf opgeruimd en bezemschoon af.

§2 U staat DO toe om foto’s te nemen voor, tijdens en na de werken en deze gebruiken voor commerciële doeleinden.

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Enkel te gebruiken om als consument een overeenkomst te herroepen conform de Algemene Voorwaarden door dit formulier in te vullen en binnen de vermelde herroepingstermijn terug te zenden via info@desingoostende.be of per post aan Design Oostende, Koninginnenlaan 52, 8400 Oostende.

Hierbij deel ik u mee dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop en/of levering van volgende Goederen wens te herroepen:

Beschrijving artikel:
Besteld op datum:
Via DO vestiging:
Ontvangen op datum:

Naam consument:
Adres consument:
Rekeningnummer voor eventuele terugbetaling:

Datum & Handtekening
(enkel indien dit formulier via post wordt verzonden)