Verkoopsvoorwaarden

1 Tenzij andere schriftelijke overeenkomst van onze vennootschap uitgaande, geschieden al onze verkopen, aankopen, uitvoeringen en bestellingen op de volgende voorwaarden; deze voorwaarden worden in hun geheel aanvaard en zijn van toepassing met uitsluiting van de voorwaarden van de wederpartij.

2 De facturen zijn contant betaalbaar te Oostende; het aanbieden van ontvangkaarten en/of wissels doet hieraan geen afbreuk.

3 De bepaalde leveringstermijnen mogen alleen als een aanduiding zonder verbintenis worden beschouwd. Art Oostende kan niet aansprakelijk worden gesteld uit hoofde van vertraging, zelfs indien zij voorafgaandelijk werd ingelicht omtrent de schadelijke gevolgen verbonden aan vertraging in de levering. Indien de vertraging 90 dagen of meer beloopt, kan de cliënt enkel de annulatie vragen van het nog niet geleverde, zonder recht op schadeloosstelling.

4 De uitvoering wordt gewaarborgd met de gebruikelijke afwijkingen. Wij behouden ons recht voor om technische veranderingen aan te brengen zonder voorafgaande verwittiging.

5 De leveringen geschieden in de fabriek en verzendingen reizen steeds op risico van de bestemmeling, ook bij verkoop ‘vrachtvrij/bestemming’.

6 De bestellingen worden door de cliënt dadelijk bij aankomst van de goederen onderzocht en wij raden de koper als professionele gebruiker aan om de geschiktheid en veiligheid na te gaan. De verkochte goederen en verkoopfactuur worden van rechtswege verondersteld te zijn aanvaard na verloop van acht kalenderdagen na levering respectievelijk na factuurdatum. Elke betwisting dienaangaande dient aangetekend binnen de gezegde periode van acht dagen te gebeuren. De betwisting van de verkoopsvoorwaarden dient op straffe van verval aangetekend te geschieden binnen acht dagen nadat men er kennis had kunnen van krijgen.

7 Ingeval geleverde producten gebrekkig, ongeschikt of niet-conform zouden zijn, kan Art Oostende nooit tot meer gehouden zijn dan het voor deze producten gefactureerde bedrag. Art Oostende kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe en/of indirecte gevolgen van het desbetreffende gebrek, onder meer inzake schade aan producten waarin het gebrekkige of niet-conforme product werd verwerkt, winstderving en kosten in hoofde van de cliënt. De koper vrijwaart Art Oostende dan ook voor om het even welke aanspraken uitgaande van de klanten van de koper of andere derden.

8 Iedere vertraging in de betaling brengt voor de koper de verplichting mee van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest te betalen van 12 % per jaar. Indien een vervallen factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft acht dagen na ingebrekestelling tot betaling en zonder gegronde reden, is bovendien een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 12% van het openstaande bedrag met een minimum van 100 EUR en een maximum van 1.800 EUR. Art Oostende is gerechtigd de uitvoering van lopende bestellingen op te schorten zolang openstaande en vervallen facturen niet werden voldaan.

9 De prijzen worden bepaald volgens de economische omstandigheden op het tijdstip van de bestelling. Indien deze omstandigheden (belastingen, wisselkoersen, prijs materialen, …) wijzigen voor het tijdstip van levering, is Art Oostende gerechtigd de prijzen aan te passen.

10 Ingeval de wederpartij bijkomende garanties wenst dient zij dit voorafgaandelijk en op gespecificeerde wijze aan te vragen met aanduiding van de bestemming. Deze gevraagde garanties kunnen enkel schriftelijk worden toegestaan mits betaling van een meerprijs. Art Oostende zal slechts op dat ogenblik tot het meergevorderde gehouden zijn.

11 De goederen blijven de eigendom van Art Oostende zolang deze door de cliënt niet volledig werden betaald. De risico’s inzake verlies of schade gaan evenwel over op de cliënt, zodra de goederen werden geleverd. Volgend op de levering zal de cliënt de goederen stockeren derwijze dat zij duidelijk identificeerbaar zijn als toebehorende aan Art Oostende. Zolang de goederen niet betaald zijn, is Art Oostende gemachtigd om deze terug in haar bezit te nemen. De cliënt zal zich onthouden van bewerking of verwerking van de goederen zolang deze niet betaald zijn. Het eigendomsvoorbehoud van Art Oostende wordt evenwel niet aangetast door de eventuele bewerking en/of verwerking door de cliënt.
Indien de cliënt de al dan niet verwerkte goederen verkoopt, dan behoort de vordering op de derde-koper betaalde koopsom, toe aan Art Oostende ten belope van haar tegoed. Voorafgaande bepalingen verschaffen aan de cliënt niet het recht om de goederen te restitueren aan Art Oostende, behoudens schriftelijke toelating van deze laatste. De geldigheid en tegenwerpelijkheid van huidige clausule worden bepaald door het recht van de plaats waar de goederen zich bevinden.

12 De auteursrechten en eventuele andere intellectuele rechten die ontstaan bij (i) de uitvoering van onze diensten en (ii) de begeleiding en ondersteuning van de verkoop van onze goederen, zijn en blijven eigendom van Art Oostende. Na volledige betaling van de factuur voor (i) en/of (ii), verkrijgt de cliënt een niet-exclusieve licentie op de auteursrechten die hiermee verbonden zijn. De royalties voor zulke licentie zijn vervat in de prijs zoals gefactureerd.

13 De eventuele ongeldigheid van een beding kan geen afbreuk doen aan de geldigheid van de andere bedingen.

14 In geval van betwisting zijn enkel de bevoegde rechtbanken te Oostende bevoegd. Onder voorbehoud van art. 11 wordt deze overeenkomst beheerst door het Belgisch Recht.